Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy – § 174

Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy

KRAJSKÝ ÚŘAD …………… KRAJE
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Krajský úřad ……………………. kraje, odbor ……….. příslušný nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu

s e z a h a j u j e

přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy Obecního / Městského úřadu ……….. v ……………….., ze dne………….. , č.j. ……………. ve věci………………….

 

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné specifikovat opatření obecné povahy, dále porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zahájení přezkumného řízení a uvést, že byla zachována lhůta podle § 174 odst. 2 správního řádu).

 
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu …………………………….. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

V …………………………dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

 

– usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu