Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu – § 39

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se na základě žádosti ze dne …………….. účastníka řízení ………………, nar. …………………….., trvale bytem …………………. (společnosti ………….., IČ ………….. se sídlem………………)

p r o d l u ž u j e

lhůta určená usnesením ze dne ………., č.j. ………………. k provedení úkonu …………………………………….

do …………………………………………..
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvede, že se vyhovuje žádosti účastníka řízení a prodlužuje se lhůta stanovená správním orgánem usnesením ze dne …………. k povedení úkonu ………… Dále je nezbytné přesně vymezit úkon, který má účastník v řízení provést a zdůvodnit prodloužení lhůty. Prodloužená lhůta musí být přiměřená, jejím určením nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
– usnesení se oznamuje pouze tomu, komu je lhůta určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká