Usnesení o uložení povinnosti zaplatit předem náklady nebo zálohu exekuce – § 119

Usnesení o uložení povinnosti zaplatit předem náklady nebo zálohu exekuce

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. jako příslušný exekuční správní orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci …………………. , rozhodl takto:

Podle ustanovení § 115 písm. ….) správního řádu, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor………………… na základě žádosti (pana/paní ……….., nar. ………, trvale bytem ……………. ze dne ……………. ) z moci úřední

z a s t a v u j e

z důvodu ……………………….. prováděnou exekuci proti povinnému panu/paní …………., nar. ………….., trvale bytem ………… nařízenou exekučním příkazem ze dne……… č.j. ……………..

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí, z jakého důvodu se zastavuje provádění exekuce a zda jde o usnesení vydané na základě žádosti nebo z moci úřední.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 115 správního řádu nelze odvolat. Ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti tomuto usnesení exekučního správního orgánu.

 

V ………………….. dne ……………………….
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
(otisk úředního razítka)

 

 

– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu
– ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti exekučnímu příkazu námitky