Usnesení o spojení různých řízení – § 140

Usnesení o spojení různých řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ……………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. …………….. na základě žádosti účastníka řízení pana/paní …………., nar. ……………, trvale bytem ze dne …………./ z moci úřední

s p o j u j e

řízení ve věci …………………………a řízení ve věci …………… , která ……………….… (se týkají stejného předmětu řízení / jinak spolu věcně souvisí / týkají se stejných účastníků)
O d ů v o d n ě n í :
Ve společném řízení se zakládá jeden spis.

(V odůvodnění usnesení se uvede důvod a slnění podmínek ve smyslu § 140 odst. 1 pro spojení různých řízení. Je nezbytné řádně specifikovat řízení, která se spojují.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
V ……………………… dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
– otázka, kdo je účastníkem, se pro účely uplatnění § 27 odst. 1 ve společném řízení posuzuje tak, jako kdyby řízení probíhala samostatně
– toto usnesení se pouze poznamenává do spisu
– účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí