Usnesení o prominutí zmeškání úkonu – § 41

Usnesení o prominutí zmeškání úkonu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 41 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se na základě žádosti účastníka pana / paní ………………….., nar. ……………., trvale bytem …………………. ze dne ………………

p r o m í j í

zmeškání úkonu spočívajícího v …………………………………
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné ve smyslu ustanovení § 41 správního řádu uvést, o jaký úkon se jedná, kdy jej účastník měl učinit a kdy jej učinil a z jakého důvodu správní orgán vyhovuje žádosti a promíjí zmeškaný úkon.
Prominutí o zmeškání úkonu lze přiznat dle ustanovení § 41 odst. 3 odkladný účinek – v odůvodnění je nezbytné řádně zdůvodnit a event vypustit z poučení.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

___________________________________

– usnesení se oznamuje pouze tomu, komu je lhůta určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká