Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem – § 149

Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..
p ř e r u š u j e
dle ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………, z důvodu, že u správního orgánu ……………….. probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko.

Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje Krajský orgán Karlovarského kraje, odbor……………… v řízení.
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvede, o jaké řízení se jedná, který správní orgán a v jaké věci vede řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko rozhodné pro řízení ve věci. Tj.řádně se odůvodní přerušenířízení.)

 
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________
– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu