Usnesení o přerušení jiného již zahájené správního řízení v řízení o výběru žádosti – § 146

Usnesení o přerušení jiného již zahájené správního řízení v řízení o výběru žádosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..
p ř e r u š u j e

dle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci …………………zahájené dne ……………… z důvodu podání žádosti ze dne …………… pana/paní…………….., nar. ……….., trvale bytem ……………………… ve věci, o které se má rozhodnout formou výběru.

Řízení o této věci bude zahájeno …………………….. (při vyrozumívání o zahájení řízení je nezbytné respektovat odst. 2 citovaného ustanovení)
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o řízení o výběru žádosti a přesně se vymezí důvody přerušení řízení ve smyslu § 146 odst. 3. Je nezbytné specifikovat řízení, jež je přerušeno podáním žádosti.)

 

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________
– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu