Usnesení o odložení či přerušení exekuce – § 113

Usnesení o odložení či přerušení exekuce

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……… .. jako příslušný exekuční správní orgán podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci …………………. , rozhodl takto:

Podle ustanovení § 113 odst. 1 správního řádu, se na základě …………….. (žádosti povinného pana/paní …….., nar. ….., trvale bytem …………. ze dne …… o posečkání splnění povinnosti / z vlastního podnětu …… / ustanovení § 122 odst. 2 správního řádu………………)

odkládá / přerušuje

z důvodu………………………… provedení exekuce ……………. (způsob exekuce) nařízené exekučním příkazem ze dne……… č.j. …………….. proti povinnému panu/ paní …………., nar. ………….., trvale bytem …………

Po pominutí důvodů, které vedly k odložení / přerušení exekuce, pokračuje exekuční správní orgán, nedojde-li k zastavení exekuce, v exekuci.

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí, z jakých závažných důvodů správní orgán odkládá či přerušuje provedení exekuce. Uvede se, z jakého důvodu je usečení vydáváno, na žádost povinného, z vlastního podnětu …….. Je nezbytné ve výroku uvést a v odůvodnění pak řádně vymezit způsob provedení exekuce a exekuční titul, tj. rozhodnutí, na základě, kterého se exekuce provádí.)

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 113 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

V ……………………. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
(otisk úředního razítka)

 

– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu
– ve smyslu ustanovení § 117 lze podat proti exekučnímu příkazu námitky