Usnesení o exekuční výzvě – § 109

Usnesení o exekuční výzvě

OBECNÍ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Exekuční výzva

Obecní úřad , jako věcně a místně příslušný exekuční správní orgán podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), rozhodl takto:

Podle § 109 odst. 1 správního řádu se vyzývá povinný _______ke splnění nepeněžité povinnosti spočívající v _________, která byla povinnému uložena rozhodnutím obecního úřadu č.j.___ze dne___ , a za tímto účelem se stanoví náhradní lhůta do __________.
V případě, že nebude nepeněžitá povinnost splněna v určené náhradní lhůtě, po jejím marném uplynutí exekuční správní orgán nařídí exekuci.

Odůvodnění:
(Výrok rozhodnutí musí obsahovat obligatorní náležitosti stanovené § 109 odst. 1 správního řádu. Exekuční výzva se vydává před nařízením exekuce.)
(V odůvodnění rozhodnutí se uvede, že správní orgán vydává exekuční výzvu poté, co shledal, že nehrozí vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen.V odůvodnění se přesně vymezí nepeněžitá povinnost, kterou je povinný povinen splnit, vymezí se exekuční titul, tj. rozhodnutí, kterým byla tato povinnost stanovena, avšak v určené lhůtě splněna nebyla, odůvodní se nově určená lhůta k plnění a zároveň se zdůvodní poučení v případě nesplnění povinnosti v náhradní lhůtě.)

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se nelze dle § 109 odst. 3 správního řádu odvolat . Proti tomuto usnesení lze podat námitky dle § 117 správního řádu.
otisk úředního razítka
( oprávněná úřední osoba -jméno, příjmení, funkce, podpis)