Spisový a skartační řád pro obce

Spisový a skartační řád ….. (název a adresa Obecního úřadu)

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Příjem dokumentů
3. Evidence dokumentů
4. Vyřizování dokumentů
5. Podepisování dokumentů a užití razítek
6. Odesílání dokumentů
7. Ukládání dokumentů
8. Vyřazování dokumentů
9. Závěrečná ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

2. Má platnost pro ………………. (dále jen „úřad“) a je závazný pro všechny jeho zaměstnance.

3. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti úřadu, popřípadě z činnosti jeho právního předchůdce, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení a to včetně kontroly těchto činností.

4. Za dokument se považuje každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, které jsou do úřadu doručovány nebo vznikají z jeho činnosti.

5. Spisová služba se vykonává písemnou formou nebo elektronickou formou za použití výpočetní techniky.

6. Základní pojmy:
– spisovna je prostor, kam se ukládají vyřízené dokumenty úřadu do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
– skartační lhůta je doba, po kterou jsou dokumenty uloženy na úřadě
-spisový znak je znak, vyjadřující věcné zařazení písemností ve struktuře úřední dokumentace
– skartační znak „A“ (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do Státního okresního archivu v Pardubicích. Skartační znak „S“ (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. Skartační znak „V“ (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem „A“ nebo mezi dokumenty se skartačním znakem „S“.
– skartační plán je seznam typů písemností roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky a skartačními znaky a lhůtami.
– skartační řízení je proces, při němž se z vyřazených písemností oddělují archiválie od písemností bezcenných
Čl. 2
Příjem dokumentů

1. Dokumenty doručené do úřadu přijímá na podatelně pověřená osoba (uveďte konkrétní funkci) k tomu určená, která za stav spisové služby odpovídá.

2. Pověřená osoba (konkrétní funkce) zkontroluje, zda souhlasí počet listů a příloh dokumentů a všechna doručená podání v den, kdy byla doručena do úřadu, opatří otiskem podacího razítka. Po zaevidování je předá k vyřízení; v případě dokumentů přijatých mimo podatelnu a dokumentů vzniklých z podání učiněných ústně to platí obdobně. Pokud je dokument doručen v digitální podobě, opatří se identifikátorem elektronické podatelny a předá se k vyřízení.

3. Pokud je v adrese na obálce dokumentu uvedeno na prvním místě jméno a příjmení zaměstnance, předá se mu neotevřený. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Pokud je dokument úředního charakteru doručen v digitální podobě přímo do e-mailové schránky adresáta, postupuje se obdobně.

4. Podací razítko obsahuje vždy: název úřadu, datum doručení, číslo jednací, počet listů a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, u dokumentů v digitální podobě velikost.

5. Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku lomené posledním dvojčíslím běžného kalendářního roku nebo celým rokem a lze doplnit o spisovou značkou zaměstnance. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání nebo hromadná podání evidovaná sběrným archem.

6. Číslem jednacím se neoznačují a evidenci nepodléhají následující dokumenty:
a) došlé:
– knihy, noviny, časopisy, sbírky zákonů, věstníky, normy, reklamní a nabídkové tiskoviny, pozvánky (mimo pozvánek na služební jednání),
b) vlastní:
– koncepty, pomocné a interní dokumenty,
– neschopenky, dovolenky, propustky a jiné dokumenty týkající se přítomnosti zaměstnanců,
– dokumenty, u nichž je vedena samostatná evidence (viz čl. 3 odst. 10).

7. Obálka se u spisu ponechává:
– není-li na samotném dokumentu datum nebo rozchází-li se datum dokumentu s datem pošty na obálce
– není-li dokument podepsán (i když je uvedeno jméno a adresa pisatele)
– má-li datum podání zásilky na poště právní význam (např. posouzení dodržení lhůty)
– u dokumentů doručených a dokumentů zasílaných na doručenku
– je-li adresa odesílatele pouze na obálce
– u stížností
Čl. 3
Evidence dokumentů

1. Pro veškerou agendu úřadu je veden jeden podací deník, který je v záhlaví označen názvem obecního úřadu.

2. Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž byly doručeny nebo vznikly. Pokud se při zapisování do podacího deníku používají zkratky, je jejich seznam a vysvětlivky k němu nedílnou součástí podacího deníku.

3. Dokumenty se zapisují do podacího deníku, který obsahuje údaje:
– pořadové číslo dokumentu
– datum doručení dokumentu nebo, jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní činnosti, datum jeho vzniku; u datových zpráv se za čas doručení považuje okamžik, kdy je dokument dostupný elektronické podatelně
– identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti, zapíše se jako „vlastní“,
– číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh,
– stručný obsah dokumentu,
– kdo dokument vyřizuje
– adresát a způsob vyřízení,
– den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh
– spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu

4. Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dnem 31. prosince. Zbývající prázdné řádky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a označí slovy „Ukončeno dne 31. prosince číslem jednacím…“ a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby

5. Zjistí-li se při zápisu nového dokumentu do podacího deníku, že v téže záležitosti byl již zaevidován jiný dokument, připojí se předchozí dokument k novému dokumentu. Kromě podacího razítka se na novém dokumentu poznamená i číslo jednací předchozího dokumentu. V podacím deníku se u předchozího dokumentu, který se připojuje k novému dokumentu, poznamená v kolonce „Uloženo“ číslo jednací nového dokumentu, k němuž se předchozí dokument připojuje. Pokud je podací deník veden v digitální podobě, spojování dokumentů se provádí podle zásad pro tvorbu spisu.

6. Zápisy do podacího deníku, pokud jsou vedeny v listinné podobě, se provádí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal čitelný i po opravě. V případě potřeby se nahradí správným zápisem. Oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo ji provedl.

7. Jestliže k jedné věci bude doručen nebo vytvořen větší počet dokumentů, lze pro jejich evidenci použít sběrného archu, který obsahuje údaje jako podací deník a vede se k jednacímu číslu prvního dokumentu, který je v něm evidován. Ostatní evidované dokumenty mají číslo jednací totožné, pro odlišení doplněné pořadovým číslem dokumentu ze sběrného archu. Sběrný arch se stává součástí spisu, jehož dokumenty jsou v tomto sběrném archu evidovány. V kolonce „Vyřízeno“ se do podacího deníku zapíše „Sběrný arch“.

8. Úřad vede samostatnou evidenci dokumentů, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, např. evidenci faktur, evidenci správních rozhodnutí, stížností, apod.
Čl. 4
Vyřizování dokumentů

1. Zaevidovaný dokument se předává k vyřízení zpracovateli a ten potvrdí podpisem jeho převzetí v podacím deníku.

2. Jestliže se zjistí, že úřad není příslušný k vyřízení dokumentu, postoupí jej příslušnému místu a odesílatele o tom vyrozumí.

3. Spis se musí vyřídit nebo zpracovat věcně, srozumitelně a bez průtahů. Za vyřízení spisu zodpovídá zpracovatel. Vyřídí-li se dokument jinak než v listinné formě (např. telefonicky, osobním jednáním), učiní se o tom na dokumentu i v podacím deníku záznam.

4. Zaměstnanec pověřený vedením podacího deníku v něm zaznamená, jak byl dokument vyřízen, kdy a komu bylo odesláno písemné vyhotovení. U dokumentu, který byl vyřízen spolu s jinou písemností, se tato skutečnost uvede v kolonce „Vyřízeno“ podacího deníku.

5. Všechny dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Spis musí obsahovat soupis všech čísel jednacích dokumentů, jež jsou jeho součástí. Návaznost připojovaných dokumentů se vyznačí v podacím deníku.

6. Součástí vyřízeného spisu je vždy písemné vyhotovení vyřízeného dokumentu nebo jeho stejnopis označený datem předání k odeslání. Dokument v digitální podobě musí být převeden do analogové formy odpovídající době jeho vyřízení a opatřen náležitostmi originálu.

7. Zaměstnanec, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, případně rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto spisového a skartačního řádu.

 

ČI. 5
Podepisování dokumentů a užívání razítek

1. Dokument podepisuje zaměstnanec k tomu pověřený vnitřními předpisy úřadu. Pokud to stanoví zvláštní právní předpis, opatří se podepsaný dokument otiskem úředního razítka. (K dokumentu v digitální podobě připojuje pověřený zaměstnanec zaručený elektronický podpis – pouze jestliže se vás to týká)

2. Pokud má úřad několik razítek stejného typu se shodným textem, rozlišují se pořadovými čísly.

3. Úřad vede evidenci razítek, obsahující otisk razítka s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce zaměstnance, který razítko převzal a užívá, datum převzetí, datum vrácení razítka, datum vyřazení razítka z evidence a podpis přebírajícího zaměstnance.

4. Razítko se vyřazuje z evidence v případech: ztráty jeho platnosti, jeho ztráty nebo jeho opotřebování.

5. Ztrátu úředního razítka úřad bezodkladně oznámí odboru pro místní správu Ministerstva vnitra. V oznámení uvede přesný opis textu z otisku razítka a datum, od kdy se razítko postrádá.

 

Čl. 6
Odesílání dokumentů

1. Odesílání dokumentu zajišťuje úřad prostřednictvím pověřené osoby, která zajistí vybavení odesílaného dokumentu náležitostmi k jeho odeslání. Písemnosti jsou odesílány podle jejich závažnosti obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou, telefaxem, osobně nebo kurýrem.

2. Do vlastních rukou adresáta se odesílají dokumenty, u nichž je nutno, aby doručení bylo doloženo, nebo je-li to stanoveno zvláštními právními předpisy. Písemný doklad stvrzující, že dokument byl doručen nebo že poštovní zásilka obsahující dokument byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo, se po vrácení připojí k příslušnému spisu.

 

Čl. 7
Ukládání dokumentů

1. Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty úřadu jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy na místě vyhrazeném k uložení dokumentů (dále jen „spisovna“).

2. Dokumenty se ukládají do spisovny zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle.

3. Ve spisovně se ukládají písemnosti podle věcných hledisek v označených pořadačích či balících. Na štítku se uvede název obecního úřadu, název písemnosti, časový rozsah, skartační znak s lhůtou. Před předáváním písemností je třeba vytřídit multiplikáty, koncepty, kopie.

4. Zaměstnanec pověřený vedením spisovny přezkoumá, zda ukládaný dokument je úplný a uloží ho. O uložených dokumentech vede evidenci buď formou předávacích protokolů nebo v archivní knize. Ve spisovně se dokument ukládá věcně podle spisového plánu MŠ.

5. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně platí obecná ustanovení o nahlížení do spisů v řízení před správním orgánem nebo soudem; to neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve spisovně byly veřejně přístupné.

6. O zapůjčených dokumentech vede spisovna knihu zápůjček (sešit). Do ní zaznamená vždy datum zápůjčky, číslo jednací dokumentu, obsah a jméno a příjmení příslušného zaměstnance, který zapůjčení potvrdí svým podpisem.

7. Dojde-li ke ztrátě dokumentu, do kolonky o vyřazení dokumentu v podacím deníku se zapíše „Ztráta“ a číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta řešena.

8. Kroniky obce a ostatní významné dokumenty se ukládají do trezoru (nebo jiné vyhrazené uzamykatelné místo), aby byly maximálně zabezpečeny před poškozením nebo zničením. Originály nelze zapůjčovat mimo obecní úřad.

 

Čl. 8
Vyřazování dokumentů

1. Vyřazování dokumentů se provádí skartačním řízením, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost úřadu a při kterém příslušný archiv provádí výběr archiválií. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta, a razítka vyřazená z evidence z důvodu ztráty platnosti nebo opotřebení.

2. Skartační řízení se provede na základě skartačního návrhu. Při malém nárůstu písemností během jednoho roku může být skartační řízení provedeno za delší období, nesmí však přesáhnout dobu 5 let. Skartační návrh zašle úřad příslušnému archivu k posouzení a k výběru archiválií, a to v listinné podobě ve dvojím vyhotovení. K provedení skartačního řízení sestaví skartační komisi, jejímž členem je vždy zaměstnanec zodpovědný za spisovnu.

3. Skartační návrh obsahuje označení původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení, seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení, dobu jejich vzniku, jejich množství a návrh termínu provedení skartačního řízení (vzor je uveden v příloze č. 2).

4. V seznamech dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení se uvedou zvlášť dokumenty se skartačním znakem „A“, zvlášť dokumenty se skartačním znakem „S“. Dokumenty se skartačním znakem „V“ skartační komise posoudí a zařadí je buď k dokumentům se skartačním znakem „A“ nebo k dokumentům se skartačním znakem „S“.

5. Na základě skartačního návrhu provede archivář ze SOkA Pardubice odbornou archivní dohlídku, při níž posoudí dokumenty a uloží skartační komisi sepsat upravený seznam archiválií a dokumentů vytříděných ke skartaci. Seznam bude přiložen ke skartačnímu protokolu, který obsahuje i souhlas se zničením vyřazených dokumentů skupiny „S“.

6. Po obdržení souhlasu se zničením dokumentů označených skartačním znakem „S“ zabezpečí úřad jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Bez souhlasu příslušného archivu nesmějí být dokumenty zničeny.

6. Dokumenty vybrané jako archiválie předá úřad v dohodnutém termínu do SOkA Pardubice.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Manipulace s utajovanými skutečnostmi se řídí zvláštním právním předpisem. Takové dokumenty lze předložit k vyřazení až po zrušení stupně utajení.

2. Všichni členové zastupitelstva a pracovníci ObÚ přicházející do styku s předpisem jsou povinni se s tímto spisovým a skartačním řádem seznámit a řídit se pokyny v něm uvedenými.

Tento spisový řád nabývá účinnosti dne …..

 
………….. kulaté razítko ……………..
starosta místostarosta

 

 

 

 

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Spisový a skartační plán
Příloha č. 2 – Vzor skartačního návrhu
Příloha č. 3 – Vzor formální úpravy písemnosti
…. záleží na ObÚ, co si chce do příloh uvést

 

Příloha č. 1

Spisový a skartační plán

lze si ukládací znaky rozšířit, upravit podle vlastního typu agendy, třeba nemáte rybníkářství, ale zelináře. V principu jde ukládací znak rozšiřovat nebo více rozčleňovat např. 103 – agenda komisí a můžete si udělat podmnožinu 103.1 (přestupková), 103.2 (kulturní) a tím si rozčleníte jednotlivé komise atd. Když nemáte např. matriku, tak tyto položky ze svého spisového a skartačního plánu vyřadíte.

Ukládací znak Název dokumentu Skartační znak a lhůta
Všeobecné věci a organizace
101 Zápisy ze zasedání včetně usnesení
101.1 – obecního zastupitelstva A 10
101.2 – obecní rady A 10
101.3 – výborů a komisí A 10
102 Agenda starosty, místostarosty A 10
103 Agenda komisí A 10
104 Organizace a členění ObÚ A 10
105 Obecné závazné vyhlášky a nařízení ObÚ A 10
106 Volby do zastupitelských sborů
106.1 – všeobecně V 10
106.2 – do parlamentu a obecních zastupitelstev A 10
106.3 – organizačně technické zabezpečení S 5
106.4 – seznamy voličů (do vypracování nových) S 5
106.5 – výsledky voleb, statistika A 10
106.6 – hlasovací lístky (po ukončení voleb 1 sada do archivu) S ihned
107 Program obecního zastupitelstva A 5
108 Veřejnoprávní smlouvy A 5
109 Petice, stížnosti podněty a oznámení občanů
109.1 – rozbory a hodnocení A 5
109.2 – konkrétní případy V 5
110 Směrnice, pokyny, metodická činnost V 5
111 Katastr obce, složení, rozdělení obcí, místní referendum A 20
112 Kontrolní činnost V 5
113 Plány, porady, jednání V 5
114 Státní informační systém S 5
115 Statistika a výkaznictví
115.1 – roční A 5
115.2 – ostatní a podklady S 5
116 Symbolika obce A 10
117 Čestná občanství A 10
118 Obecní kroniky A 10 *1
119 Zahraniční styky V 5
120 Živelné pohromy V 5

Obecní majetek
201 Evidence majetku obce
201.1 – obecní pozemky A 10 *2
201.2 – obecní budovy A 10 *2
201.3 – komunální podniky A 5 *2
201.4 – komunální organizace a zařízení A 5 *2
201.5 – privatizace A 10
202 Hospodaření a správa majetku
202.1 – převody majetku, kupní smlouvy A 15
202.2 – restituce A 10
202.3 – investice (nezakládá-li se do dokumentace stavby) A 10
202.4 – smlouvy o pronájmu V 5 *3
202.5 – veřejná soutěž, smlouvy o dílo V 10
202.6 – drobné opravy a údržba S 5
203 Inventarizace obecního majetku V 5
204 Pasporty a dokumentace budov a zařízení A 15 *3

Personální práce
301 Pracovní smlouvy, odměňování S 5
302 Finanční náhrady S 10
303 Osobní spisy S 45
303.1 – odchod do důchodu (nebo něco jiného) S 5
304 Mzdové listy nebo výplatní listiny nahrazující mzdové listy S 30
305 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti S 10
306 Kolektivní smlouvy A 5

Finance
401 Rozpočty
401.1 – roční včetně rozborů A 10
401.2 – ostatní, podklady S 5
402 Dotace S 5
403 Daně, dávky a poplatky
403.1 – daň z nemovitostí V 5
403.2 – daň z přidané hodnoty V 10
403.3 – ostatní daně a poplatky S 10
403.4 – vymáhání S 20
404 Konfiskace A 5
405 Účetnictví
405.1 – roční účetní výkazy a závěrky A 10
405.2 – ostatní, měsíční, podklady S 10
405.3 – výplatní listiny S 5

Zemědělství, lesní a vodní hospodářství
501 Půda
501.1 – vynětí z půdního fondu, rekultivace A 15
501.2 – ochrana a využití půdního fondu A 5
501.3 – změny kultur V 5
502 Zemědělská výroba
502.1 – užívání půdy a jiného zemědělské majetku V 5
502.2 – ochrana proti škůdcům S 5
502.3 – kácení ovocných a okrasných stromů V 5
502.4 – veterinární péče V 5
503 Honební společenstva, myslivost V 5
504 Nájemní smlouvy S 5
505 Rybářské revíry A 5
505.1 – evidence rybářských lístků S 5
506 Hospodaření v obecním lese A 20
507 Vodní zdroje, hospodaření, zásobování A 20
508 lze doplnit o vlastní jinou činnost obce
Ochrana životního prostředí
601 Registrace významných krajinných prvků A 5
602 Stanoviska k chráněným částem přírody V 5
603 Ochrana ovzduší V 5
604 Odpadové hospodářství obce V 5

Místní hospodářství, doprava, obchod
701 Evidence živností A 5 *5
702 Živnostenské provozovny A 5
703 Hospodaření s byty S 10
704 Nebytové prostory S 10
705 Linková osobní doprava S 5
706 Správa místních komunikací V 5
707 Cestovní ruch či něco jiného

Územní plánování a stavební úřad
801 Územně plánovací dokumentace A 20
802 Územně plánovací podklady V 20
803 Uzemní rozhodnutí A 20
804 Stavební dokumentace A 10 *6
805 Vyvlastnění a 20
806 Povolení terénních úprav a zvláštních staveb A 10
807 Státní stavební dohled A 5
808 Sankce podle stavebního zákona S 5
809 Drobná stavební řízení S 10

Školství a kultura – zde je to různé podle ObÚ, konkrétně
901 Školy a mateřské školy
901.1 – organizační záležitosti A 5
901.2 – hospodářské záležitosti V 5

902 Kulturní aktivity
903 Péče o občanské záležitosti S 5
904 Péče o kulturní památky A 10
905 Kulturní zařízení (např. knihovna)
905.1 – organizační záležitosti A 5
905.2 – hospodářské záležitosti V 5
906 Obecní zpravodaj A 5

Sociální a zdravotní péče
1001 Sledování sociálních poměrů a vedení evidence V 5
1002 Péče o rodinu V 5
1002.1 Péče o těžce postižené občany V 5
1003 Dávky sociální péče S 10
1004 Hygienická služba V 5

Vnitřní správa
1101 Požární ochrana V 5
1102 Matriky A 100
1102.1 – užívání a změna jména a příjmení A 75
1102.2 – sbírka matričních dokladů A 75
1102.3 – kniha ověřování opisů listin a podpisů S 54
1103 Evidence válečných hrbů A 5
1104 Evidence hřbitovů A 5
1105 Evidence obyvatel A 20 *7
1106 Zprávy a informace o občanech V 5
1107 Pokutování ve státní správě S 5
1108 Razítka V 5 *8
1109 Ztráty a nálezy S 5
1110 Názvy ulic, prostranství, číslování domů A 10
1111 Podací deníky A 5 *1
1112 Skartační návrhy a protokoly A 5
1113 Evidence pomůcek V 5
1114 Spolupráce při sčítání lidu, domů a bytů V 5
1115 Spolupráce s různými organizacemi V 5
1115.1 – konkrétně
1116 Ochrana veřejného pořádku
1116.1 – evidence, zprávy A 5
1116.2 – přestupky S 5
1117 Obecní policie V 5
1118 Ostatní hospodářsko-správní záležitosti S 5
1118.1 – rozhlas S 5
1118.2 – autopark (apod.) S 5
Poznámky:
* 1 – po uzavření svazku
* 2 – po změně vlastníka
* 3 – po ukončení platnosti
* 4 – po ukončení volebního období
* 5 – po zrušení živnosti
* 6 – po odstranění stavby
* 7 – po vyřazení
* 8 – po pořízení nových

 

Příloha č. 2

Vzor skartačního návrhu

 

Státní okresní archiv
…………………..
………………….

č.j. ……….. Vyřizuje: …………./telefon Místo, datum

Věc: Skartační návrh

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změnách některých zákonů, podle vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a v souladu s vnitropodnikovou směrnicí č. …. (spisový a skartační řád), předkládáme skartační návrh na vyřazení dokumentů a žádáme o odborné posouzení.
Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty úřadu z let ….………. s uplynulými skartačními lhůtami, které již nejsou potřebné pro další činnost. U písemností skupiny „V“ byl proveden předběžný výběr. Písemnosti jsou uloženy ve spisovně úřadu.
Přiložený seznam je uspořádán podle znaků spisového a skartačního plánu, který je součástí skartačního řádu úřadu.
Jméno, příjmení, funkce
Příloha č. 1
Dokumenty skupiny A a dokumenty skupiny V, které byly přeřazeny do A

Pořadové Ukládací Druh Období Skartační Množství
číslo znak dokumentu vzniku znak a lhůta (počet krabic,
dokumentu balíků, svazků apod.)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Příloha č. 2
Dokumenty skupiny S a dokumenty skupiny V, které byly přeřazeny do S

Pořadové Ukládací Druh Období Skartační Množství
číslo znak dokumentu vzniku znak a lhůta) (počet krabic,
dokumentu balíků, svazků apod.)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦