Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky

 

Postupitel ABC
zastoupený …………………
a

Postupník DEF
zastoupený …………………

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o postoupení pohledávky dle ust. § 524 a násl. obč. zák.:
I.
1. Postupitel má za dlužníkem – obchodní společností DEF s.r.o., se sídlem ……………, IČ: ……………… (dále jen „DEF“ nebo jen „dlužník) mj. následující pohledávky:

pohledávku ve výši ……………… Kč (slovy: ……………… korun českých) na jistině, spolu s úrokem ve výši ……………… Kč, vzniklou na základě Smlouvy ………… uzavřené dne …………… mezi společností ABC jako věřitelem a společností DEF jako dlužníkem,
2. Postupitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy mu nejsou známy žádné závazky, které by měl sám vůči dlužníkovi a nejsou mu známy ani žádné jiné námitky, které by dlužník vůči němu uplatňoval, či by mohl uplatnit. Dále prohlašuje, že není mezi ním a dlužníkem žádné ujednání, ze kterého by vyplývala nemožnost postoupení této pohledávky.

3. Postupitel seznámil postupníka se všemi doklady týkající se předmětných pohledávek a tyto mu v kopii přenechal před podpisem této smlouvy k jeho právnímu prověření.
II.
Touto smlouvou postupuje postupitel svoje pohledávky uvedené v čl. I této smlouvy v celkové výši ……………… Kč (slovy .…………… korun českých) na jistině včetně jejich příslušenství, a to v prospěch postupníka, který výše uvedené pohledávky touto smlouvou od postupitele do svého vlastnictví kupuje a přebírá.
III.
1. Celková cena za postoupení pohledávky uvedených v čl. I této smlouvy činí …………… Kč (slovy …………………… korun českých).
2. Cenu za postoupení pohledávek uvedenou v odst. 1 tohoto ustanovení se zavazuje postupník zaplatit postupiteli do dne ………… ve výši …………% částky dle předchozího odstavce a do dne …………… zbývajících ……… % celkové ceny dle předchozího odstavce, a to bezhotovostním převodem na účet postupitele č. …………/……, VS:…………. Tím bude cena za postoupení pohledávek zcela vypořádána a uhrazena. Strany vylučují možnost zápočtu závazku k úhradě ceny za postoupení.
3. Předmětná pohledávka přejde do vlastnictví postupníka až momentem úplného zaplacení ceny za její postoupení podle předchozího odstavce a až tímto momentem nabývá tato smlouva účinnosti.
IV.
1. Postupitel odpovídá postupníkovi za existenci obou pohledávek postupovaných touto smlouvu a za jejich uplatnitelnost u soudu. Neodpovídá však za dobytnost těchto pohledávek.

2. V případě, že postupník nezaplatí cenu za postoupení předmětných pohledávek podle čl. III. této smlouvy v řádném termínu do …………, tato smlouva o postoupení pohledávky se od počátku ruší.

3. Postupitel se zavazuje do …… dnů po splnění závazku postupníka s úhradou ceny za postoupení předmětných pohledávek odeslat dlužníkovi „Oznámení o postoupení pohledávek“ podle této smlouvy.

4. Postupitel zároveň při podpisu této smlouvy předává postupníkovi kopie dokladů týkajících se pohledávek postoupených podle této smlouvy, zejména a výslovně:
– Smlouva o ……… ze dne ………… uzavřená mezi ABC a DEF
– Směnečný platební rozkazu č.j. …………… Krajského soudu v ………… ze dne ………… s právní mocí ke dni …………

5. Na základě této smlouvy a po úplném zaplacení kupní ceny se postupník stane věřitelem z postoupených pohledávek a vstoupí do všech práv a povinností postupitele jako věřitele. Postupitel vydá postupníkovi bez zbytečného odkladu originály dokladů dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.

6. Po podpisu této smlouvy až do úplného zaplacení postupníkem ceny za postoupení předmětných pohledávek podle této smlouvy, resp. do dne odstoupení od této smlouvy, není postupitel s předmětnými pohledávkami oprávněn jakkoliv disponovat, tj. především pohledávky snižovat, zcizovat či zatěžovat.

7. Zánikem pohledávek či jejich částí jejím plněním ze strany dlužníka před účinností přechodu vlastnictví k pohledávkám dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, zaniká tato smlouva plně či v dotčené části bez jakýchkoliv dalších vzájemných nároků stran vůči sobě navzájem. Smluvní strany si pouze vrátí vše, co v souvislosti s touto smlouvou od sebe navzájem přijaly.

V.
1. Platnost této smlouvy mezi stranami nastává dnem podpisu smlouvy, a její účinnost nastává uhrazením celé ceny za postoupení pohledávek..

2. Vůči dlužníkovi nastává účinnost této smlouvy doručením oznámení o postoupení pohledávek dlužníkovi, a to až po zaplacení celé ceny za postoupení předmětných pohledávek podle čl. III odst. 2. této smlouvy. Postupník je oprávněn dlužníkovi doložit postoupení pohledávek touto smlouvou a dokladem o zaplacení.

3. Tato smlouva o postoupení pohledávky je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom exempláři. Tato smlouva sama o sobě není způsobilá k prokázání změny oprávněného věřitele předmětných pohledávek.
V ………… dne ……………

 

Podpisy