Oznámení o převodu členství v družstvu včetně souhlasu nabyvatelů

Oznámení o převodu členství v družstvu včetně souhlasu nabyvatelů

Stavební bytové družstvo ………………….
Oznámení o převodu členství v družstvu včetně souhlasu nabyvatelů

V příloze předkládáme smlouvu o převodu členství v družstvu ze dne ………….. uzavřenou podle § 230 obch. zák., z níž jsou patrny všechny okolnosti převodu. Podle § 230 obch. zák. přecházejí veškerá členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením této smlouvy družstvu. Navíc tímto převodce družstvu převod členství oznamuje a nabyvatelé s ním vyslovují souhlas.

V ostatním odkazujeme na obsah citované smlouvy.

V ……………. dne …………………..
Podpisy