Odvolání proti rozsudku pro zmeškání

ODVOLÁNÍ PROTI ROZSUDKU PRO ZMEŠKÁNÍ

(§ 153b, 205b o. s. ř.)

Krajskému soudu v Olomouci

prostřednictvím
Okresního soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 20C 52/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení 20 000 Kč s příslušenstvím

Odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku
ze dne 20. 11. 2004 č.j. 20C 52/2004-10

Proti shora označenému rozsudku, který mi byl doručen dne 28. 12. 2004, podávám odvolání do všech jeho výroků.

Okresní soud rozhodl dne 20. 11. 2004 v mé nepřítomnosti rozsudkem pro zmeškání, ačkoliv nebyly splněny zákonné předpoklady pro jeho vydání. Jednou z podmínek pro vydání kontumačního rozsudku podle § 153b odst. 1 o. s. ř. je, že předvolání k jednání bylo žalovanému doručeno nejméně 10 dnů přede dnem, kdy se jednání má konat. V dané věci však předvolání k jednání na 20. 11. 2004 mi bylo doručeno 15. 11. 2004, takže zákonné předpoklady nebyly dodrženy. Kromě toho z protokolu o jednání dne 20. 11. 2004 nevyplývá, že by žalobce, který se jednání zúčastnil, navrhl vydání rozsudku pro zmeškání.
Důkaz: obsah spisu sp. zn. 10 C 205/2003

Protože rozsudek pro zmeškání byl dne 20. 11. 2004 vydán, aniž byly splněny podmínky ustanovení § 153b odst. 1 o. s. ř.,

navrhuji,

aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu v Šumperku k dalšímu řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005

Lukáš Král