Obecný vzor rozhodnutí o odvolání

Obecný vzor rozhodnutí o odvolání

KRAJSKÝ ÚŘAD …………… KRAJE
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad ………………… kraje, odbor……………. jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal na základě odvolání pana (paní) ………………….., nar. ……….., trvale bytem ……….. (společnosti …………….. se sídlem ……………, IČ …………, jedná-li se o právnickou osobu) ze dne …………. rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ……………., odboru ………….., č.j. ……………., ze dne……………., kterým bylo ………………….(přesná specifikace rozhodnutí, které bylo napadeno odvoláním).

V odvolacím řízení rozhodl Krajský úřad ……………………….o kraje, odbor……………. podle ustanovení § 90 odst. …………… (doplnit příslušný odstavec a písmeno, dle kterého odvolací orgán v daném případě rozhoduje) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

t a k t o :

Rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ……………., odboru ………….., č.j. ……………., ze dne……………. se ………………… (doplnit dle konkrétní situace a konkrétního ustanovení zákona, dle kterého se rozhoduje).
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
(dle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvádí též účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
– u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby její název a sídlo)
O d ů v o d n ě ní :
(V odůvodnění rozhodnutí shrne odvolací orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se odvolací orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů apod.
V případě zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho části a vrácení věci k novému projednání vysloví odvolací orgán v odůvodnění právní názor, který je pro správní orgán prvního stupně závazný.)

 

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
V ……………………………. dne ………………………
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
(otisk úředního razítka)

 

 
Rozdělovník:
účastníci řízení ……………………
Obecní/Městský úřad ……………..
atd.
(seznam účastníků řízení a dalších osob či organizací, kterým se rozhodnutí doručuje)