Mandátní smlouva

Mandátní smlouva

Mandant: ………………………..
zastoupený: ……………………………..
Mandatář: ……………..
uzavírají spolu dnešního dne podle § 566-576 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy

Mandatář se zavazuje pro mandanta vykonat tyto činnosti: ………………………………

 

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta.
2. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu činnosti této smlouvy. Tento závazek zůstává zachován i po skončení platnosti této smlouvy.
3. Mandatář má po dobu platnosti této smlouvy volný přístup do prostor mandanta, má právo nahlížet do podkladů mandanta a má právo žádat vysvětlení od mandanta a jeho zaměstnanců.
4. Mandant je povinen poskytnout mandatáři náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály a doklady bez zbytečného odkladu. Mandant je povinen zaplatit mandatáři úplatu stanovenou v článku III. Této smlouvy.
5. Sjednává se konkurenční doložka, tedy že mandatář nesmí po dobu platnosti této smlouvy vykonávat pro kohokoliv jiného činnost podle této smlouvy.
III.
Úplata a způsob její úhrady

1. Mandatáři náleží úplata ve výši ……………….Kč (slovy: ……………….. korun českých). Tato odměna bude mandatáři zaplacena na základě faktury, kterou mandatář vystaví a doručí do sídla mandanta současně s předáním nové obchodní strategie.
2. Splatnost faktury činí 14 dní. Sjednává se smluvní pokuta ve výši ………………….. % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.
IV.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání návrhu a skončením dozoru a konzultací podle této smlouvy.
V.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana jeden obdrží.
3. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost smluvní strany potvrzují svými podpisy.
V …………….. dne ………………..

podpisy